Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Ösztöndíj alapító okirat

Alulírottak, mint a Teleki Magyar Ház Kuratóriumának tagjai, a mai napon a

Gróf TELEKI SÁNDOR ÖSZTÖNDÍJ

létesítéséről határozunk.

 

Alapelvek

A 2002-es romániai népszámlálás bebizonyította: a kivándorlás és asszimiláció változatlanul súlyos teherként nehezedik szórványközösségünkre. Bár az intézményépítés terén sikerült előrelépnünk, a nagybányai Németh László Gimnázium mellett az év elején a Bányavidék egyik potenciális magyar kulturális háttérintézménye, a Teleki Magyar Ház is megalakult, az értelmiségi elit hiánya továbbra is hátrányosan befolyásolja az oktatás és közélet színvonalát, polgári egyesületeink és intézményeink működését.

A felkészült, fiatal magyar tanárok, tanítók, értelmiségiek, valamint tehetségesebb diákjaink egyrészt a folyamatos nagybányai tartózkodással, másrészt az anyanyelvű általános- és középiskolai, valamint főiskolai-egyetemi tanulmányokkal járó anyagi terhek (szállás, étkezés, otthonteremtés, utazási és tankönyvbeszerzési-költségek) miatt képtelenek vállalni a nagybányai munkát, illetve a továbbtanulást. Az alacsony életszínvonal és a megélhetési gondok az előbbieket általában jobban fizető munkalehetőségek felé csábítják, a tehetségesebb diákok egy részét pedig arra ösztönzik, hogy abbahagyják tanulmányaikat, esetleg valamelyik földrajzilag közelebb eső, többnyire román tannyelvű tanintézetbe iratkozzanak. A folyamat egyenes következményeként közösségünk elsorvadásra van ítélve, előbb-utóbb képtelenné válik arra hogy egyrészt kitermelje magából, másrészt megtartsa azt az értelmiségi réteget, amelyre pedig égetően szüksége lenne.

Határozat

A fentieket felismerve és élve a Szász György nagybányai vállalkozó által felkínált nagylelkű lehetőséggel, a magyar nyelvű oktatás és kultúra vonzerejének növelését szem előtt tartva, itthonmaradásra ösztönözve fiataljainkat és közösségünk értelmiségi tagjait, a jövőben támogatni kívánjuk:
– a hátrányos szociális helyzetben lévő, vagy kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató magyar általános- és középiskolás diákokat, akik valamelyik nagybányai anyanyelvi tanintézetben, vagy osztályban folytatják tanulmányaikat,
– az (iskola)közösségük életébe aktívan bekapcsolódó, közösségi szerepvállalásban élenjáró, példás magaviseletű nagybányai magyar diákokat
– a kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató vidéki magyar általános iskolás diákokat, akik a nagybányai Németh László Gimnáziumban, vagy valamelyik nagybányai általános iskola magyar tagozatán szeretnék folytatni tanulmányaikat,
– a magyarul tanuló elsőosztályosokat,
– azokat a fiatal magyar pedagógusokat, akik Nagybányán folytatnak oktatói tevékenységet.

Lehetőségeink bővülésével olyan főiskolai hallgatókon is segíteni szeretnénk, akik valamelyik erdélyi főiskolán vagy egyetemen magyar nyelven végzik tanulmányaikat és kötelezettséget vállalnak arra, hogy tanulmányaik végeztével Nagybányán keresnek munkahelyet. Ugyanakkor kívánatosnak tartjuk mindazon magyar értelmiségiek támogatását, akik tevékeny szerepet vállalnak a nagybányai társadalmi egyesületek működtetésében, szervezésében, folyamatos és kiemelkedő színvonalú munkájukkal segítik intézményeink működését.

Az ösztöndíj anyagi forrásai

Rövid távon:
– a Szász György által felkínált támogatás

Hosszú távon:
– vállalkozók, szervezetek, egyházak, magánszemélyek felajánlásai, pályázati úton elnyert alapítványi támogatások, ezek esetleges kamatai.

Az ösztöndíj távlati működésének és hátterének biztosítása érdekében kívánatosnak tartjuk egy önálló egyesület/alapítvány bejegyzését, amelynek ingó, vagy ingatlan vagyona ugyancsak céljaink megvalósítását segítené elő.

Az odaítélés módja

A Teleki-ösztöndíj céljaira elkülönített összeg felügyeletét és kezelését, mint alapító testület, a Teleki Magyar Ház Kuratóriuma végzi, odaítéléséről azonban csak a szakterület alapos ismerőinek (iskolaigazgatók, tanfelügyelők, tanárok, tanítók, civil szervezetek vezetői) bevonásával és javaslatára dönthet.
A ösztöndíj
– elvi kritériumait
– a támogatási módozatokat (rendszeres szociális ösztöndíj, étkezési- és szállásköltség-támogatás, ingázási-költség támogatás, tankönyvtámogatás, tanulmányi ösztöndíj, Teleki-különdíj, pedagógus-ösztöndíj stb.),
– valamint az egyes támogatási típusok keretösszegét ugyancsak a Kuratórium határozza meg, a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében.
A pályázatok konkrét elbírálására
– a pontosan kitöltött és a megállapított határidőig (lehetőleg minden év október 15-ig) benyújtott kérdőívek alapján (a szociális jellegű pályázatok esetében),
– illetve a tanintézetek javaslatai alapján (a tanulmányi jellegű ösztöndíjak esetében) a Kuratórium által felkért szakemberek bevonásával kerül sor.

Az ösztöndíj időtartama

A Teleki-ösztöndíj lehet:
– egyszeri, vagy
– egy évre szóló támogatás.
Ez utóbbit a kedvezményezett személy havi részletekben kapja kézhez, ugyanannak a személynek egymást követő években csak indokolt esetben ítélhető meg és a javaslattevő személy vagy testület kérésére, a Kuratórium jóváhagyásával bármikor visszavonható.
A rendszeres ösztöndíjban részesülő diákokról a Kuratórium minden félév végén írásban kér rövid jellemzést az iskoláktól, a kedvezményezett tanulmányi előmenetelét, közösségi szerepvállalásait, magaviseletét, illetve családjának szociális helyzetét illetően, s ettől teszi függővé a támogatás további folyósítását, esetleg visszavonását.

Ajánlott feltételek

– pedagógusok esetében főiskolai vagy egyetemi végzettség, 30 éves felső korhatár
– diákok esetében elfogadható tanulmányi eredmények, jó magaviselet, bekapcsolódás az iskola, és a nagybányai magyar közösség életébe.
– főiskolai hallgatók esetében írásos kötelezettségvállalás, hogy tanulmányaik végeztével legalább öt évig Nagybányán dolgoznak.

Reméljük, kezdeményezésünkkel elősegítjük közösségünk megtartó erejének növelését, hatékonyan hozzájárulunk szülőföldön való megmaradásához.

Kelt: Nagybányán, 2002. november 6-án

A Teleki Magyar Ház Kuratóriuma